Algemene info

Hieronder vindt u algemene informatie met betrekking tot onze school. Mocht u andere vragen hebben, gelieve een email te sturen aan ntcdeprater@outlook.com.

Voor wie

Voor alle Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar met tenminste een ouder of verzorger die thuis Nederlands spreekt. Het Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) onderwijs onderscheidt drie richtingen:

NTC-richting 1:

Dit onderwijs is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en Vlaanderen en moet een terugkeer in het Nederlandse/Vlaamse onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd ondermeer in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen.

Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie; daarnaast spreken zij de taal van de dagschool en/of de taal van het land. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschool.

NTC-richting 2:

Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder valt vaak samen met de taal van de dagschool. Deze taal zal de dominante taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. De nadruk in het NTC onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taal-vaardigheid.

NTC-richting 3:

Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet of nauwelijks beheersen. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd.

NTC De Prater biedt onderwijs aan NTC-richtingen 1 en 2. De populatie van onze NTC-school bestaat voor ongeveer de helft uit R1-kinderen en voor de andere helft uit R2-kinderen.

Waar en wanneer

Het NTC De Prater heeft geen eigen schoolgebouw. De reguliere lessen vinden plaats op donderdagmiddag van 15.30 – 18.00 uur op de Vienna International School (VIS). Tijdens de cultuurzaterdagen (7x per jaar) krijgen alle leerlingen les op de American International School (AIS).

Het adres van de VIS is: Straße der Menschenrechte 1, 1220 Wien.

vis

Het adres van de AIS is: Salmannsdorfer Straße 47, 1190 Wien.

 

ais

 

Waarom

Onze school is een belangrijk instituut voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die tijdelijk of voor langere tijd in het buitenland wonen. Een goede beheersing van het Nederlands – als moedertaal of als tweede taal – is van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen:

  • Bij een eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen is het van groot belang dat het Nederlands goed bijgehouden wordt. Op die manier kunnen kinderen bij terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vrijwel moeiteloos instromen in het Nederlandstalige onderwijs.
  • Kinderen hebben meer mogelijkheden hun band met de Nederlandstalige ouder(s) te verstevigen en met andere familieleden in Nederland of België.
  • Er zijn ook cognitieve voordelen. Uit onderzoek is gebleken dat een vreemde taal zich beter en sneller ontwikkelt naar mate de moedertaal op hoger niveau is. Zo zorgt bijvoorbeeld het uitbreiden van de woordenschat in de moedertaal voor een grotere woordenschat in de vreemde taal.
  • Daarnaast is kennis van de eigen Nederlandse of Vlaamse achtergrond belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit van Nederlandse en Vlaamse kinderen.

Kosten

Het schoolgeld voor het schooljaar 2018/2019 bedraagt voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8 629 euro per leerling. Een schooljaar omvat ruim 100 lesuren.

Het schoolgeld voor het schooljaar 2018/2019 voor leerlingen in het voorgezet onderwijs bedraagt 880 euro per schooljaar per leerling.

Het schoolgeld voor leerlingen die vervolgens het IB willen volgen wordt in overleg met de leerkracht vastgesteld.

Heeft u een lokale arbeidsovereenkomst? 

Als uw kind 10 jaar of jonger is, kan het schoolgeld in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen. Per jaar maximaal 2.300 euro per kind. Deze regeling geldt tot 1 januari 2019.

Alleenstaande ouders mogen dit ook nog als hun kind boven de 10 jaar is en bovendien ook voor een hoger bedrag dan 2.300 euro per kind.

Belangrijk is dat u de factuur tenminste 7 jaar bewaart. Op verzoek kan het bestuur een voorbeeld van het zogenaamde “Beitragsbestaetigung zur Vorlage beim Finanzamt” naar u toesturen.

Ondersteuning en toezicht

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB) ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De medewerkers van de stichting NOB voeren een breed scala aan taken en activiteiten uit voor leerkrachten en besturen van scholen in het buitenland. Ook ouders kunnen bij de stichting NOB terecht voor nuttige en praktische informatie en tips. De belangrijkste doelstelling van de stichting NOB is om kinderen die in het buitenland Nederlands taalonderwijs volgen een goede aansluiting te geven met het onderwijs in Nederland.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van bijna alle onderwijsinstellingen in Nederland. Ook de NTC-locaties in het buitenland krijgen bezoek van een inspecteur. Het rapport van het laatste bezoek is te vinden op de site van de onderwijsinspectie.

Certificaten VO

Ons voortgezet onderwijs (VO) is diplomagericht. Leerlingen die overwegen in Nederland te gaan studeren, kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) behalen. De onderbouw van ons voortgezet onderwijs vormt een goede basis om op een later moment (meestal aan het eind van VO 4) dit examen af te leggen. Dit certificaat is voldoende voor een aanmelding bij de meeste studies aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Ook biedt de school de mogelijkheid aan om Nederlands als eindexamenvak voor het IB te kiezen, op het niveau IB (B). De succesvolle afronding van dit vak is ook voldoende voor een aanmelding bij de meeste studies van een Nederlandse universiteit. Het stelt leerlingen in staat het vak Nederlands te kiezen als eindexamenvak voor het IB. De school biedt IB (B) klassikaal aan, het IB (A) wordt niet klassikaal aangeboden, maar we kunnen hiervoor zeker contacten geven van prive-leerkrachten. Het afnemen van de verschillende examens is alleen voor leerlingen die op onze school zijn voorbereid voor dit examen.