Algemene info

Hieronder vindt u algemene informatie met betrekking tot onze school. Mocht u andere vragen hebben, gelieve een email te sturen aan ntcdeprater@outlook.com.

Voor wie

NTC de Prater is er voor alle Nederlandstalige kinderen vanaf 4 jaar die met tenminste een ouder of verzorger thuis Nederlands spreken.

Wij bieden enerzijds directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland of Vlaanderen, met name voor die leerlingen waarvan wordt verwacht dat zij zullen instromen in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs. Dit noemen wij NTC-richting 1 (R1). Ongeveer de helft van de leerlingen valt in deze categorie.

Anderzijds staan onze deuren open voor kinderen die hun beheersing van de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil willen houden, met het oog op een eventuele (r)emigratie naar Nederland of Vlaanderen. Dit noemen wij NTC-richting 2 (R2). De andere helft van de leerlingen valt in deze categorie.

Onze school neemt geen leerlingen aan die Nederlands als vreemde taal willen aanleren (R3).

Meer informatie

Voor nadere details over de verschillende NTC-richtingen verwijzen wij naar de schoolgids.

Klik hier voor nadere informatie over ons voorgezet onderwijs.

Waar en wanneer

Het NTC De Prater heeft geen eigen schoolgebouw. De reguliere lessen vinden plaats op de Vienna International School (VIS) op dinsdagmiddag van 15:30 tot 18:00 uur voor een deel van de groepen 1, 2, 3a en 3b, en op donderdagmiddag van 15:30 tot 18:00 uur voor alle andere groepen.

VIS
Straße der Menschenrechte 1
1220 Vienna, Austria

De cultuurzaterdagen (7 keer per jaar) vinden over het algemeen plaats op de American International School (AIS) van 9:00 tot 13:00 uur.

AIS
Salmannsdorfer Straße 47
1190 Wien

Waarom

NTC de Prater is een belangrijk instituut voor Nederlandstalige kinderen die tijdelijk of voor langere tijd in het buitenland wonen. Een goede beheersing van het Nederlands, als moedertaal of als tweede thuistaal, is van groot belang voor de ontwikkeling van deze kinderen.

  • In verband met een eventuele (r)emigratie naar Nederland of Vlaanderen is het wenselijk dat de beheersing van het Nederlands goed op peil wordt gehouden en zo mogelijk direct blijft aansluiten bij het onderwijs in Nederland of Vlaanderen. Op die manier kunnen deze kinderen vrijwel moeiteloos instromen in het Nederlandstalige onderwijs.
  • Met een goede beheersing van het Nederlands hebben deze kinderen meer mogelijkheden hun band met de Nederlandstalige ouder(s) en met familieleden in Nederland of Vlaanderen te verstevigen.
  • Een goede beheersing van de moedertaal heeft cognitieve voordelen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gemakkelijker een vreemde taal leren naarmate zij hun moedertaal beter beheersen. Zo zorgt het uitbreiden van de woordenschat in de moedertaal voor een grotere woordenschat in de vreemde taal.
  • Daarnaast is kennis van de eigen Nederlandse of Vlaamse achtergrond belangrijk voor de ontwikkeling van een positieve identiteit van Nederlandse en Vlaamse kinderen.

Kosten

Voor het schooljaar 2021/2022 bedraagt het schoolgeld per leerling:

  • € 699 voor groep 1 t/m 8,
  • € 955 voor het voorgezet onderwijs.

Bij de berekening van het schoolgeld is rekening gehouden met de verwachte subsidie van het NOB voor alle leerlingen met de nationaliteit van een EU-lidstaat. Het schoolgeld van de kinderen die op grond hiervan niet subsidiabel zijn, moet helaas worden aangepast.

Het schoolgeld voor leerlingen die het IB Dutch B willen behalen, wordt in overleg met de begeleidende leerkracht vastgesteld.

Aanmelding/inschrijving (inclusief eventueel intakegesprek met leerkracht en/of directie) bedraagt € 50,-.

Voor het kinderjuryproject (groep 4 t/m 6) wordt € 25,- in rekening gebracht.

Ondersteuning en toezicht

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland

NTC de Prater is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). De belangrijkste doelstelling van NOB is de duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen die buiten de landsgrenzen les krijgen in hun moedertaal zo probleemloos mogelijk te laten instromen in het onderwijs in Nederland of Vlaanderen bij een eventuele terugkeer.

NOB ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ook ouders kunnen bij de stichting NOB terecht voor nuttige en praktische informatie en tips. Ga naar de website van NOB voor meer informatie.

Inspectie van het Onderwijs

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op alle Nederlandse scholen in het buitenland die zijn aangesloten bij NOB. Het inspectierapport is te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Voortgezet onderwijs

Ons voortgezet onderwijs (VO) is diplomagericht. Leerlingen die overwegen in Nederland te gaan studeren, kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) behalen. De onderbouw van ons VO vormt een goede basis om op een later moment (meestal aan het einde van VO4) dit examen af te leggen. Dit certificaat is voldoende voor de toelating tot de meeste studies aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool.

N.B.: Alleen leerlingen die zich op onze school hebben voorbereid op de verschillende examens kunnen zich via NTC de Prater inschrijven voor het CNaVT-examen.